Pro Fit Advisory Board

Zabýváme se životním stylem v souvislosti s primární i sekundární prevencí civilizačních onemocnění a propojujeme tak množství oborů ve zdravotnictví i mimo něj. Racionální, odborně uznávané lékařské a psychologické postupy jsou pro nás naprosto zásadní, a proto se snažíme orientovat v trendech a novinkách, stejně jako v oblasti moderních technologií a designu on-line programů. Využíváme možnosti poradit se s odborníky a velmi úzce spolupracujeme se členy našeho Pro Fit Advisory Boardu, od nichž získáváme i zpětnou vazbu na funkčnost, uživatelskou přívětivost a zejména praktickou použitelnost našich produktů.

RNDr. Michaela Bebová

Po absolvování Přírodovědecké fakulty UK v oboru biochemie založila biochemicka.cz a začala se plně věnovat lektorování a vzdělávání v oblasti výživy, publikování a vlastní praxi. Od roku 2015 se věnuje výzkumu v oblasti karcinogeneze a doplňků stravy, v rámci něhož obhájila doktorský titul. Specializuje se na výživu sportovců a problematiku doplňků stravy.

 

Prof. ing. Václav Bunc, CSc.

Absolvent ČVUT FEL Praha 1970, CSc – aplikovaná fyzika 1979, doc. – 1993, prof. – 1998 obojí fyziologie zátěže. Od roku 1976 pracuje na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, v letech 2003-2010 byl jejím děkanem. V současné době  je proděkanem pro vědeckou a výzkumnou činnost, doktorské studium a rigorózní řízení UK FTVS, garant habilitačního směru Fyziologie zátěže, studijního směru TVS – Aktivity podporující zdraví.
Více informací ...

Člen ECSS, ISAK, ETU – výzkumná a zdravotní komise, ČLK JEP, Česká kinatropologická společnost, atd. Řešitel řady grantů na národní a mezinárodní úrovni, 23 ukončených studentů CSc a PhD. Odborné zaměření: aplikace matematických metod a modelů v TV a sportu, využití biokybernetiky pro hodnocení tělesné zdatnosti, zátěžová fyziologie, funkční testování v laboratoři a v terénu, tělesné složení, BIA metody, pohybové režimy v primární a sekundární prevenci jak u zdravých tak hendikepovaných. Publikační aktivity: první autor více než 400 sdělení v domácích vědeckých časopisech a více než 150 v zahraničí, zhruba stejné počty jako spoluautor. Od roku 1987 hostující profesor na Univerzitě v Grazu. Hodnotitel vědeckých publikací v tuzemsku i v zahraničí. H index 11. Řešitel řady tuzemských i zahraničních projektů s výše uvedenou problematikou. Hlavní řešitel dvou výzkumných záměrů MŠMT ČR (1997-2005 a 2007-2013).
 

Ing. Jiří Hošek

je ředitelem společnosti NewLink, zabývající se zejména vývojem webových a mobilních aplikací a poskytování hostingu. Informační technologie mu jsou nejen pracovní náplní, ale i koníčkem.

 

MUDr. Pavel Hroboň, M.S.

lékař a ekonom, zakladatel a vedoucí partner Advance Institute, vystudoval medicínu na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a řízení zdravotnictví na Harvard University. Působil 3 roky jako náměstek ministra zdravotnictví zodpovědný za zdravotní pojištění, léky a zdravotnické prostředky. Od roku 2002 do roku 2005 pracoval pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR jako poradce a ředitel strategie.
Více informací ...

V letech 1998 až 2002 působil jako konzultant mezinárodní poradenské firmy McKinsey&Company v několika evropských zemích na projektech v oblasti zdravotnictví a finančních služeb. Přednášel ekonomii zdravotnictví na Karlově univerzitě a několik let pracoval jako lékař-internista.

 

Aleš Navrátil

vede grafické studio Zopa-design. Je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze: V oboru působí již dvacet let. V roce 1991 spoluzaložil grafický časopis Font – nejuznávanější tuzemské periodikum v oboru grafický design, do kterého nejen přispívá, ale zároveň je autorem jeho grafické úpravy (ta byla v soutěži magazínu Strategie odbornou veřejností zvolena ze všech českých časopisů jako druhá nejlepší). Je autorem našeho loga, grafického designu těchto stránek i všech našich dalších používaných materiálů.

 

MUDr. Tobiáš Judl

absolvent 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2008 pracuje na 1. ortopedické klinice 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol. Od roku 2008 je studentem postgraduálního studia na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kde se ve spolupráci s ČVUT Fakultou elektrotechniky, Vysokou školou chemicko-technologickou a Akademií věd ČR zabývá tématem "Detekce infekce aloplastiky pohybového aparátu pomocí biosenzorů a bezdrátový přenos informace."
Více informací ...

Pravidelně přednáší na tuzemských i mezinárodních kongresech. Podílel se na grantu GAČR (2008-2012). Od roku 2009 do 2011 působil v Age Care, Klinika na Košíku – soukromá LDN. V roce 2010 spoluzaložil zařízení hometherapy s.r.o. , které se zaměřuje na rehabilitaci ve vlastním sociálním prostředí a ergonomické poradenství. Od roku 2012 působí v rehabilitačním zařízení MediCentrum Praha.

 

Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.

lékařka, pracuje jako učitel na Ústavu hygieny a epidemiologie 1.LF UK a VFN. Při III. interní klinice 1.LF UK a VFN vede Centrum pro závislé na tabáku. Je to první z více než 30 podobných center, která dnes v republice fungují. Je předsedkyní Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku, která poskytuje těmto centrům odborný i metodický servis. Epidemiologii, prevenci a léčbě závislosti na tabáku se věnuje 25 let.

 

Mgr. Michaela Lipková

psychoterapeutka na Psychosomatické klinice v Praze. Vystudovala Filozofickou fakultu UK v Praze. Pracovala v Endokrinologickém ústavu a 3.lékařské fakultě na mezinárodní studii Diogenes, zaměřenou na léčbu obezity. Má tříletou zkušenost z terapeutické komunity Magdaléna, zabývající se léčbou drogových závislostí. Ve společnosti STOB vedla kurzy snižování nadváhy. Momentálně pracuje jako skupinový a individuální terapeut s psychosomatickými pacienty. Ve své práci používá metodu Gestalt terapie, Biosyntézy a KBT obezity.

 

Doc. Ing. Jan Pánek, CSc.

Od roku 1982 pracuje v Ústavu analýzy potravin a výživy Vysoké školy chemicko-technologické. V roce 2001 habilitoval v oboru chemie a analýza potravin VŠCHT Praha. Mezi jeho obory zájmu patří: Chemie a analýza tuků a lipidů; chemická analýza potravin a biologických materiálů;  chromatografické metody v analýze potravin; vývoj a validace analytických metod; hodnocení nutriční jakosti potravin; výživa člověka a dietetika; doplňky stravy a nutraceutika. 

 

MUDr. Dita Pichlerová

Interní lékařka na OB klinice.  Promovala na lékařské fakultě Masarykovy university v Brně. V letech 1997 až 2007 pracovala v Centru diabetologie IKEM. Od roku 2008 pracovala jako internista - obezitolog v klinickém centru Iscare.  Je členkou České obezitologické společnosti a České diabetologické společnosti. Od r. 2000 se zabývá také nutričním poradenstvím a je odborným garantem pro školení nutričních terapeutů. Na OB klinice se zabývá komplexní léčbou obezity, tedy od doporučení zdravého redukčního jídelníčku přes režimová opatření, předpis léků na snížení váhy, po indikace k bariatrické chirurgii a léčení metabolického syndromu.

 

MUDr. Jana Psottová

Po promoci na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy – obor všeobecné lékařství v Hradci Králové, postgraduální studium na 1. Lékařské fakultě všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Atestace z interního lékařství (1998), specializační atestace z diabetologie (2002). Pracoviště: 1. interní klinika VFN a 1.LF UK v Praze 2, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady – diabetologické centrum, Praha.
Více informací ...

Licence pro obor interního lékařství, pro obor diabetologie, licence vedoucího pracoviště. Privátní ordinace interního lékařství a diabetologie se zkušenostmi od roku 2000, komplexně zaměřená na všechny druhy diabetu mellitu (cukrovky), hypertenzní chorobu, poruchy metabolizmu lipidů, metabolického syndromu, obezity, s možností čtyřiadvacetihodinového monitoringu krevního tlaku a kontinuálního monitoringu hladiny krevního cukru. Vedoucí studijního týmu v mezinárodních klinických studiích od roku 2004 (nové možnosti medikací, technologií v diagnostice a terapii, atd.) Odborný garant a autor specialita pro diabetický internetový server od roku 2008. Autorka úspěšné edukační knihy „Praktický průvodce cukrovkou“, nakladatelství Maxdorf, 2012.

 

MUDr. Ivo Skalský, Ph.D., MBA

Po absolvování 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy pracoval 20 let na Klinice kardiovaskulární chirurgie pražského IKEM, 7 let na pozici zástupce přednosty kliniky. Nyní je přednosta Kardiocentra nemocnice Na Homolce a primář Kardiochirurgického oddělení. Specializuje se na minimáně invazivní výkony v kardiochirurgii. Je členem kardiovaskulární sekce České chirurgické společnosti a European Association for Cardio-thoracic Surgery.

 

MUDr. Janka Škrobáková

Od promoce pracuje 25 let v pražském IKEM. Nejdříve na Klinice kardiologie a posledních 13 let na Klinice kardiovaskulární chirurgie jako kardioložka. Zároveň má vlastní ambulantní Kardiologické centrum. Je členkou České a Evropské kardiologické společnosti.

 

Mgr. Petra Šindelářová

absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a v letech 1999 až 2010 působila v pražské pobočce francouzské advokátní kanceláře Gide Loyrette Nouel, v oboru sekce korporátní právo a pracovní právo. V roce 2010 založila advokátní kancelář SB LEGAL. Petra Šindelářová se ve své právní praxi věnuje zejména právu obchodnímu, korporátnímu, právu pracovnímu a občanskému. Členkou České advokátní komory jako advokátka je od roku 2003. Hovoří česky, francouzsky, anglicky a španělsky.

 

 
Řekli o nás